Smokey Human Wizard Token (PMO)
Human Wizard Token for MTG (ISH)
Wizard Token for MTG (CMJ)
Human Wizard Token (PMO)
Wizard for MTG (LAN)
Wizard Token for MTG (Mike Burns)